Články

Frankatura jako půl kila zlata

PDF verze -> Frankatura jako půl kila zlata (PDF, 421 kB)

František Beneš

Odesílatelé na celém světě často žehrají na stále se zvyšující poštovní poplatky. Co by však řekli při pohledu na tuto ruskou zásilku z roku 1915, zabalenou v jutovém pytli a odeslanou 21. ledna 1915 z pošty Orel do Rigy, která měla udanou cenu 342.550 rublů a vylepenou frankaturu ve výši 596,5 rublu! Frankatura sestává celkem ze 119 kusů ruských pětirublových známek emise 1909, s obrazem cara Nikolaje II., Mi. č. 95, a dále ze dvou známek – 50 kopejek a 1 rubl téže emise. Continue reading Frankatura jako půl kila zlata

Vážená paní vrchní vodovodní potrubová …

PDF verze -> Vážená paní vrchní vodovodní potrubová … (PDF, 358kB)

František Beneš

Záliba Evropanů a Čechů obzvláště v titulech a titulováni je dávno dobře známá a filatelisté – sběratelé celistvosti by o tom mohli dlouho vyprávět. Šroubovaná obřadnost používaná v adresách vzkvétala zejména za první republiky, a tak se čas\ o setkáme s výrazy typu Vážený pán, p. Václav Vízek, emeritní revident státních drah ústřední zúčtovny vozů, Praha – Karlín, u Invalidovny (na pohlednici z roku 1925). Samozřejmostí bylo uvádění všech možných titulů, mnohý student je MUC. či JUC., učitel v důchodu je emeritní profesor, majitel dílny je nazýván továrníkem, majitel domku pak majitelem realit. Continue reading Vážená paní vrchní vodovodní potrubová …

Bože, ať sousedům ta koza chcípne

PDF verze -> Bože, ať sousedům ta koza chcípne! (PDF, 381kB)

František Beneš

Obyčejná korespondence adresovaná velkým úřadům, není obvykle předmětem zvláštního zájmu sběratelů. Například takto použitých zálepek 1 Kč vydání 1927 se dochovalo velké množství a na burzách a pultech obchodníku je lze spatřit za pár korun. Zkrátka n1c zajímavého. A přece – někdy Jen stačí takovou zálepku obrátit a začíst se do jejího textu. Najednou vám pak na dlani v několika řádcích leží celé lidské příběhy. Jako dvě zálepky shodně odeslané Sociální pojišťovně v Praze. V obou případech se odesilatel nepodepsal a obě obsahují udání. První z nich 1e adresována „P.T. Soc1ální ústřední pojišťovně v Praze“ a odeslána z Olomouce 4. 9. 1934. Continue reading Bože, ať sousedům ta koza chcípne

Dopisy prezidentům podruhé

PDF verze -> Dopisy prezidentům podruhé (PDF, 393kB)

František Beneš

K článku Za málo peněz hodně muziky (F 5/97), ve kterém jsme se zabývali korespondencí adresovanou našim prez1dentom. přišlo několik ohlasů. Několik čtenářů se ptalo, proč jsme mezi dopisy adresované prezidentům CSA I nezařadili i dr. Emila Háchu, který minimálně po první abdikaci prezidenta dr. Edvarda Beneše v roce 1938 do obsazení zbytku republiky německou armádou v roce 1939 vykonával funkci prezidenta republiky. Odpověď Je Jednoduchá- portrét dr. Háchy nevyšel na poštovní známce a tak také neexistuje celistvost takovou známkou vyplacená. Continue reading Dopisy prezidentům podruhé

Havlíčkův Slovan

PDF verze -> Havlíčkův Slovan (PDF, 414kB)

František Beneš

Staré noviny a časopisy, opatřené novinovými známkami či kolky, jsou tradičně tak trochu na okraji zájmu filatelistů. Důvodem je asi nepraktický a neskladný formát, pro který Je lze jen těžko umístit na výstavní listy, u některých časopisů pak i jejich značná tloušťka. Mezi sběrateli jsou proto obecně oblíbenější novinové pásky malého formátu, obsahující vedle vylepené známky už většinou jen adresu předplatitele. Je to ale škoda. Při prolistování třeba sto a více let starých novin na nás totiž archaickou češtinou zavane idylická atmosféra dávno minulých dob, pousmějeme se nad žhavými problémy, tehdy hýbajícími světem – Jejich rozuzlení přece dávno známe z dějepisu – a závistivě si povzdechneme nad neuspěchaným tempem tehdejšího života. Continue reading Havlíčkův Slovan

Znovu vyplaťte!

PDF verze -> Znovu vyplaťte! (PDF, 385 kB)

František Beneš

Zajímavým dokladem bdělosti poštovních úředníku za první republiky je dopis firmy Josef Pexa a spol. z Prahy – V1nohrad, odeslaný do Budapešti. Na obálku vyplacenou známkou 2 Kč Malá dohoda 1937, Pof. č. 320, znehodnocenou vlnovkovým razítkem Praha 31 s rozlišovacím písmenem Se, s datem 25. 1. 1938 ve 22 hod. byl dolepen lístek papíru s rukopisnou poznámkou: 2,- Kč známka je již neplatná. Znovu vyplaťte!“, stvrzený otiskem razítka téže pošty, data a hodiny, avšak s rozlišovacím písmenem 10b. Nalepená známka Je podtržena modrou tužkou a v den podání dopisu už skutečně 5 dnů neplatila (její platnost skončila 20. 1. 1938). Continue reading Znovu vyplaťte!

Úpravy statní hranice

PDF verze -> Úpravy statní hranice (PDF, 380 kB)

František Beneš

V těchto dnech vstupuje v platnost ústavní zákon o úpravě státní hranice mezi Českou republikou a Slovenskem. Jeho předmětem je mimo jiné i vzájemná výměna částí území, v případě ČR např. osady U Sabotú, postoupené slovenské straně. Tomuto případu se tisk v posledních letech obsáhle věnoval a pro vleklost jednáni měli i filatelisté mnoho příležitostí výměnu území dokumentovat odeslanými celistvostmi z nejbližších poštovních úřadů obou států. Continue reading Úpravy statní hranice

Za málo peněz hodně muziky

PDF verze -> Za málo peněz hodně muziky (PDF, 734 kB)

František Beneš

Ozdobou sbírek předznámkových a klasických dopisů bývají celistvosti adresované panovníkům a významným osobnostem. Jejich cena je obvykle vysoká a jejich získání navíc nebývá pouhou otázkou peněz; hezké exempláře je třeba hledat a mnohdy i draze platit na velkých aukcích. Dopisy adresovanými hlavě státu však můžeme zajímavě zpestřit i sbírku celistvostí ČSR I i II, aniž bychom museli přinášet zvláštní finanční oběti. Na vyobrazených ukázkách je šest dopisních obálek neúřední korespondence, odeslaných postupně prvním třem našim prezidentům. První dopis je z 21. 12. 1931, odeslán byl z Brna a strojem adresován: Pan President republiky Československé Dr. T. G. Masaryk, Praha IV., Hrad; odesilatel není na obálce uveden. Doručen byl, podle otištěné datumky, hned následujícího dne a bylo mu přiděleno spisové číslo H/1187/31 – na to, že se jedná o dopis z úplného konce roku, jde o pořadové číslo nečekaně nízké. Continue reading Za málo peněz hodně muziky

Není trafika jako „trafika“

PDF verze -> Není trafika jako „trafika“ (PDF, 553 kB)

František Beneš

Když se dneska řekne, že někdo „dostal trafiku“, představíme si asi pěkné, teplé a hlavně výnosné místečko, přidělené ve státní správě za oddané služby mocným. Možností je řada – od členství ve správní či dozorčí radě velkého podniku se státní účastí až třeba po místo velvyslance, a nikoho asi nenapadne, že by dotyčný seděl za pultem skutečné prodejny tabáku a novin. A přece právě tady jsou kořeny zmíněného rčení. V rakouském mocnářství byl zaveden státní monopol na výrobu a obchod s tabákovými výrobky a jejich prodej v trafikách byl vlastně koncesovanou živností, kterou úřady povolovaly hlavně vojenským vysloužilcům – invalidům. Continue reading Není trafika jako „trafika“

Zajímavost čs. autopošty

PDF verze -> Zajímavost čs. autopošty (PDF, 411 kB)

František Beneš

Československé autopošty se těší čím dál většímu zájmu sběratelů. Zajímavou a poměrně málo známou kapitolou v historii autopošt je jejich působení na Podkarpatské Rusi. Vyobrazenou celistvost (obálku) podle razítka na zadní chlopni odeslal zkoušený zubní technik Jan Benetka Užhorod, Fencíkovo nám. 3, Pasáž a adresoval ji Janu Říhovi, řediteli školy, t. č. ve Žďáru ve Vysokých Tatrách. Continue reading Zajímavost čs. autopošty