Některé etické a právní otázky v našem oboru (3)

Některé etické a právní otázky v našem oboru (3) (2517KB)

František Beneš

V předchozích dvou částech článku v únorovém a březnovém čísle jsme se zabývali otázkou, proč se mezi našimi sběrateli, badateli a znalci už po několik generací – prakticky od vzniku Republiky československé v roce 1918 – projevuje značná tolerance k materiálům „nejasného“ původu, a ukázali některé zdroje, odkud pocházejí. Dnes na toto téma budeme pokračovat.

Výstavy

Československá pošta se tradičně účastnila všech významných tuzemských filatelistických výstav, na nichž na ukázku často představila i celé tiskové archy. S jedním takovým jsem se setkal v polovině 80. let, kdy do nákupního oddělení Pofisu přinesl starší pán celý nezoubkovaný tiskový arch známek 1,50 Kčs K. Gottwald 1948, Pof. 485N, obsahující 50- a 100kusový arch přepážkový, spojené meziarším. Arch byl bez lepu, zezadu se stopami po přilepení na podklad. Pán uvedl, že kdysi spolupracoval při instalaci filatelistické výstavy (tuším, že šlo o výstavu Praha 1950), při jejíž likvidaci mezi věcmi k vyhození zůstal karton s tímto nalepeným archem. Vzal si ho na památku, odmočil z podkladu, a teď, po letech, by ho chtěl prodat. Bylo to legální? Bylo to etické? Vznikla někomu škoda?

Známější případ se váže k výstavě Praga ´62. Její organizátoři, snad strženi slavnostností akce – první světové filatelistické výstavy! – a inspirováni příklady výstav v letech 1937 a 1938, nějakým záhadným způsobem zajistili pro VIP účastníky a spolupracovníky zkusmé tisky a nehotové kusy známek emise Motýli 1961 a výstavních aršíků Praga 1962.

Byl to zcestný a nesystémový nápad, který rozladil řadu sběratelů, na něž se takové „dárky“ nedostaly, vyvolal zlou krev a do jisté míry pokazil vyznění výstavy.

O sedmnáct let později okolnosti vzniku těchto dávných „dárků“ dokonce začala vyšetřovat SNB, a to v souvislosti s jinými kauzami – šlo o aršíky L. Svobody se standartou a o takzvané Lojdovy patisky (k oběma se ještě dostaneme). Pro zúčastněné filatelisty to samozřejmě bylo nepříjemné, došlo na výslechy, zatýkání, domovní prohlídky a zabavování značného množství filatelistických materiálů – a nejen doma, ale dokonce i přímo z exponátu na filatelistické výstavě, konkrétně v Kulturním domě v Praze 8, Na Rokosce.

Kuriózní do jisté míry je, že o dva roky později byly materiály související s Pragou ´62 na základě rozhodnutí okresního soudu Praha – západ původním majitelům zase vráceny. Zdůvodnění takového postupu se mi dohledat nepodařilo, možná do dávné akce byly zapojeny exponované osoby, nebo bylo prostě jištěno, že věc je promlčena.

To samozřejmě nic nemění na nezpochybnitelné nestandardnosti jejich původu. Z praxe pak víme, že tyto dávné „dary“ se na trhu vyskytují dodnes – a stále patří k oblíbeným položkám.

Stín padl i na výstavu Brno ´74, na níž byly veřejnosti představeny „nově objevené“ varianty zoubkování a dosud neznámé zkusmé tisky, ve skutečnosti však šlo o materiály odcizené z Poštovního muzea „badateli“ v souvislosti s přípravou dalších dílů Monografie čs. známek nebo zhotovené z podkladů, které odtud při stejné příležitosti vylákali (už jsem se o tom zmínil v předchozí části článku). Nešlo přitom o jednorázovou akci, protože tytéž osoby svou neblahou činnost prováděly po delší dobu, jak si ukážeme v další kapitolce.

Monografie čs. známek

O nejspíš pokoutním původu studijní sbírky, sestavené ředitelem tiskárny Česká grafická unie, na jejímž základě sepsal F. Kubát „hradčanskou“ část prvního dílu Monografie, jsem se zmínil v únorovém čísle.

Skandální okolnosti však provázely i tvorbu dalších svazků, zejména třetího a čtvrtého. Při jejich přípravě někteří autoři podle všeho nejen zaměnili studované vzácné materiály z Poštovního muzea za běžné – otevřeně řečeno je prostě ukradli, ale zneužili i zapůjčené tiskové desky novinových a doplatních známek, z nichž nechali zhotovit větší množství patisků, které pak ověřené jako pravé (Karásek) ve velkém rozprodali sběratelům.

Z těch ukradených známek je nejznámější hodnota 1 Kč Jubilejní 1928 a hodnota 5 Kč Letecká 1930, obě se zoubkováním s odlišným rozměrem 12 1/4 a obě ve více exemplářích. V exponátu je měl známý brněnský filatelista František Žampach a po léta je pak rozprodával jeho bratr Svatopluk.

Rozprodával i už zmíněné patisky Doplatních 1928 a Novinových 1937, o jejichž vzniku lze odhadovat, že původně muzeum umožnilo jemu a jeho bratru (členu Komise znalců SČSF a spoluautoru 3. a 4. dílu Monografie čs. známek) zhotovit otisky desek pro studijní účely (pak by šlo o novotisk), tato vstřícnost ale byla zneužita a vedle toho bylo vytištěno i mnoho patisků na zjevně novodobém, opticky zjasněném papíru, které pak (ověřené znalcem Karáskem jako pravé) za nemalé ceny zamořily sbírky našich i zahraničních filatelistů.

Tady už se samozřejmě o legálnosti ani etičnosti nedá mluvit. Otázkou je, jaké důsledky má uvedený původ pro kupce takového materiálu (na to se podíváme později, v závěrečné části článku).

Slavný kufr staré měny

Údobí takzvané staré měny, tedy let 1945 – 1953, bylo po dlouhou dobu na speciality poměrně chudé. To se změnilo ve druhé polovině osmdesátých let, kdy do nákupního oddělení Pofisu přinesl mladší pán kufřík plný neuvěřitelného materiálu, zejména celé archy nezoubkovaných známek s ještě s neoříznutými okraji (1,50 a 3 Kčs MDŽ a 3 Kčs SČSP 1951 a některé další), nerozříznuté soutisky aršíků (např. KG 1948, Praha 1950, Bratislava 1952, z toho řada nehotových), nezoubkované desetibloky (Pražské jaro a letecké Lázně 1951), jejich nerozříznuté nezoubkované i zoubkované soutisky, a mnoho dalších zajímavostí, například zkusmé tisky nevydaných přítisků Výstava známek Helsinky 1949 na kuponech hodnoty 3 Kčs z emise Dětem 1948. Po poradě s právníky vedení podniku rozhodlo, že uvedený materiál Pofis převezme do prodeje, přestože jeho původ může být jen stěží legální – což však už bylo dávno promlčeno. Odkud se vzal se objasnit nepodařilo, nejspíš šlo o pozůstalost některého dávného pracovníka tiskárny (vše bylo v bezvadné jakosti, nemohlo tedy jít o materiál získaný z průběhu skartace), vyloučena však nebyla ani možnost, že mohl patřit dostatečně vysokému funkcionáři „s filatelistickými sklony“ (o tom, že existovali, píšu v kapitolce Prominenti, a jistě jich bylo mnohem více, než tam dva zmínění).

Šlo o největší, ale ne jediný takový případ. Později jiný prodávající nabídl celý arch nevydané letecké známky 20 Kčs z roku 1946 v hnědé barvě, který samozřejmě také nebylo možné koupit na poště, a současně nerozdělený 12blok k výstavě Praha 1950. Šlo zřejmě o materiály po nějakém vyšším úředníku pošty nebo ministerstva pošt, který k nim měl přístup a ponechal si je.

K materiálům v nestandardní podobě měli zjevně přístup i někteří autoři známek, například v pozůstalosti grafika a rytce J. Švengsbíra se nacházel celý dvanáctiblok emise Výstava známek Praha 1950, který byl jinak distribuován výhradně rozdělený na čtyřbloky.

Odhalené krádeže

Asi nejslavnější poválečnou aférou související s poštovními známkami je případ s nevydaným aršíkem L. Svoboda 1975 s prezidentskou standartou. Popsal jsem ho podrobně ve F9/1997, proto teď jen stručně. K 80. narozeninám prezidenta byl připraven aršík, který však nakonec nebyl vydán, protože těžce nemocný Svoboda byl z funkce prezidenta proti své vůli odstraněn. Proto byl urychleně připraven aršík nový, na němž je za Svobodovým portrétem namísto původní prezidentské standarty umístěno schéma cesty čs. vojenské jednotky z Buzuluku do Prahy. Pod tímto názvem aršík nakonec vyšel, dokonce ve dvou úpravách – jako zoubkovaný a nezoubkovaný. Původní náklad aršíku se standartou byl skartován, předtím z něj ale pracovník tiskárny ukradl několik desítek kusů, z nichž část prodal filatelistům.

Přišlo se na to, nastalo vyšetřování, domovní prohlídky, soud, nepodmíněné tresty. V této souvislosti se ale ukázalo, že uvedený případ není jediný, a že z tiskárny známek zmizelo mnohem více materiálů, zejména otisků rytin a makulatury. Ne všechno se podařilo najít a zabavit, a tak se mnohé z těchto věcí vyskytují na trhu dodnes.

Celý případ byl tak rozsáhlý, že jej pro větší přehlednost rozdělím do částí, které projdeme postupně.

Do první spadají „Svobodovy aršíky se standartou“, jejichž výskyt celé vyšetřování spustil. Mezi filatelisty se traduje, že zahraniční sběratelé, kteří je koupili, se s nimi pochlubili kolegům, a z těch se někteří obrátili na poštu, Artii a ministerstvo spojů s nabídkou, že by o aršíky měli rovněž zájem. Je ale možné, že se zahraniční zájemci o naše známky o existenci aršíku se standartou dozvěděli už dříve, a jinou cestou. Ve Zprávě o mimořádném operativním šetření v samostatném oddělení známkové tvorby na FMS z 5. 2. 1979 je v příloze číslo 1 (Záznam o stavu zásob známek v odd. ZT FMS) v bodu jedna uvedeno:

To navozuje otázku, zda k zveřejnění podoby aršíku „prvního vydání“ nedošlo už na této výstavě.

Tak či tak, jejich výskyt mezi filatelisty vyšel najevo, a protože šlo o politicky citlivou věc, a dotazy navíc přicházely z kapitalistického zahraničí, vyšetřování se rozjelo naplno, a to hned po několika liniích. O věc se začala zajímat kontrola tiskárny známek, podniková kontrola Technické ústředny spojů (TÚS), kontrola ministerstva spojů, dokonce mezirezortní kontrola, a samozřejmě orgány Veřejné bezpečnosti, konkrétně Federální kriminální ústředna. Popis průběhu provedených kontrol a jejich závěry zaplnily mnoho stran protokolů, do nichž lze dodnes nahlédnout, protože se dochovaly v archivech. Jde opravdu o zajímavé čtení.

Zmíněný protokol z 5. 2. 1979 v části věnované kontrole trezorů v odd. známkové tvorby FMS konstatuje: „Tresory jsou velmi přeplněné, uspořádání v nich je zcela nepřehledné … Písemná evidence o uložených známkách v tresorech (spisech, dokladech) není vedena.“

Další „Zpráva o výsledku mimořádného operativního šetření na TÚS Praha, provedeného podle programu schváleného ministrem spojů ČSSR dne 29. 1. 1979“, vypracovaná 8. 2. 1979 odborem resortní kontroly FMS a podepsaná jeho ředitelkou Miluší Wozniakovou, konstatuje, že „Šetření bylo zaměřeno na: a) nevydanou emisi příležitostného aršíku prezidenta L. Svobody a způsob provedení její skartace včetně likvidace makulatury, b) na to, zda byly vráceny všechny zapůjčené aršíky, c) na způsob likvidace makulatury vůbec, c) na přešetření závěrů provedených TÚS při šetření ztráty známek z tresoru, d) na prohlídky určených pracovních stolů, skříněk a tresorů. Cílem mimořádného operativního šetření bylo zjištění způsobu zabezpečení ochrany cenin včetně makulatury v TÚS před zneužitím.“

Pro nás je zajímavé zjištění, že tisk aršíků probíhal nečekaně dlouho, postupně po dobu celého roku! Tištěny byly ve třech nákladech (13. 5. – 20. 6. 1974, 28. 2. – 2. 4. 1975 a 2. 4. až 29. 4. 1975) a celkem jich bylo zhotoveno 328.048 kusů. Kontrola v dokladech zjistila číselné rozdíly, a navíc konstatuje: „Evidence o uložených tiskových listech v tomto oddělení (oddělení plochého třídění tiskárny známek – pozn. aut.) je vedena pouze formou pomocného záznamu v sešitě. Záznamy jsou často přepisovány bez jakéhokoliv zdůvodnění. Převzetí vytištěných známek od stroje a předání do oddělení plochého třídění není prokazatelné. Rovněž není patrno, kdo vytištěné známky od stroje do oddělení plochého třídění odváděl. Je tomu tak i v případě aršíku, kdy je převzatý počet tisku také přepsán na 60 000 ks s tím, že pravděpodobný původní záznam byl 60 012, což by souhlasilo se záznamem od stroje W. 4 (tiskař Velich – 60 012 ks). Došetření tohoto rozdílu … bude předmětem další podrobné prověrky, kterou komise s. ministrovi navrhuje realizovat jako samostatné pokračování operativního šetření.“

Skartace aršíků byla provedena 6. září 1976 v Severočeských papírnách ve Štětí. Zpráva popisuje její průběh (samozřejmě jen na základě předložených protokolů) a konstatuje, že uvedené počty skartovaných exemplářů „odpovídají údajům o tisku aršíku uloženým v oddělení závodu. Nesouhlasí však údaje zjištěné v prvotních záznamech u strojů.“

Dále se kontrola zabývala osudy aršíků zapůjčených na různá pracoviště. Mimo jiné konstatuje: „Celkem bylo na FMS zapůjčeno 7 ks aršíků nevydané emise L. Svobody, které do 30. 1. 1979 nebyly zpět vráceny. … Vracení známek zapůjčených TÚS Praha na FMS je dlouhodobým problémem. … Do doby prověrky nebyly zapůjčené známky TÚS Praha vráceny.“

Ke způsobu likvidace makulatury zpráva uvádí, podle jakých předpisů je skartace prováděna a podotýká: „Operativním šetřením bylo namátkově zjištěno, že některá ustanovení … nejsou z hlediska průkaznosti jednoznačně definována a některá ustanovení nejsou důsledně dodržována.“ Výtky směřují ke způsobu počítání a páskování vyřazených archů (jsou kontrolovány jen „přes roh“, takže středy archů by mohly být vytrhané), k zabezpečení archů („rozpracovaný materiál zůstává na stolech ke konci pracovní doby“), jejich svazků („leží volně v místnosti výstupní kontroly“) a balíků („jsou vázány motouzem, může se ojediněle stát, že se motouz rozváže a obsah balíku se rozsype“).

Pytlování makulatury prováděl vedoucí oddělení technické kontroly ing. Karel Vavřínek (který, jak za chvíli uvidíme, byl později odsouzen za krádeže v tiskárně známek, mimo jiné právě makulatury), za přítomnosti četařky s. Votavové. „Plombování provádí s. ing. Vavřínek pomocí k tomu účelu určených plombovacích kleští. Tyto kleště jsou běžně uloženy ve skříni uzamčené visacím zámkem … klíče od ní jsou zavěšeny na háčku v sousední šatní skříni, přes den prakticky volně přístupné. Zaplombované pytle zůstávají dále v místnosti výstupní kontroly a podle potřeby jsou předávány zástupcům skartační komise. Převzetí není na kopiích odvodních listů stvrzováno.“

Z výsledků těchto dávných kontrol vyplývá, že ke ztrátě aršíků mohlo dojít při třízení i při přípravě ke skartování, a právě tuto druhou možnost potvrdilo další šetření. Ukázalo se, že v tomto případě byl kozel zahradníkem, protože z odcizování tisků určených ke skartaci byl usvědčen ten, kdo na ni měl dohlížet, konkrétně vedoucí oddělení technické kontroly (OTK) v tiskárně známek.

Spolu s ním byli 15. 2. 1980 u obvodního soudu pro Prahu 7 obžalováni i další dva pracovníci tiskárny, mistr tisku a tiskař. V obžalobě se jim klade za vinu, že „na svém pracovišti v závodě 03 Technické ústředny spojů v Praze 7, Dimitrovovo nám. 16 shromažďovali různý filatelistický materiál, z nějž část byla určena ke skartaci a část jich získali i odcizením, přičemž tyto filatelistické materiály, které byly jako rarity sběrateli známek velmi vyhledávány, předával (ing. Vavřínek – pozn. aut.) postupně Ing. Dr. Večeřovi k prodeji mezi filatelisty.“

Tato činnost probíhala po léta, u třetího obžalovaného (tiskaře) se uvádí „… asi od roku 1968 až do svého zadržení na svém pracovišti … postupně odcizil a později doma ukryl poštovní známky, makulatury, výsadní tisky a jiné filatelistické materiály … aby je mohl výhodně prodávat nebo směňovat, neboť šlo z velké části o filatelistické rarity, které byly sběrateli velmi vyhledávány.“ Za vinu je mu rovněž kladeno, že „Odcizil i 4 nevydané aršíky generál Ludvík Svoboda se standartou, které měly být všechny skartovány. Výrobní (což je zjevně omyl, mělo být uvedeno nominální – pozn. aut.) cena jednoho činila jen 10 Kčs, ale jakmile se odcizené nevydané aršíky objevily mezi filatelisty, byla po nich taková poptávka, že jeden aršík byl nabízen – a také koupen – za 20.000 Kčs, jak bylo zjištěno v tr. věci proti obviněnému Vladimíru Kovářovi a spol. Obviněný věděl, jak vysoká spekulační cena je požadována za některé rarity – nevydané aršíky, makulaturu apod. – a právě proto ke spekulačním účelům je shromažďoval respektive i odcizoval. O tom svědčí i skutečnost, že právě nejhledanější tisky měl zakopány v sáčku pod kůlnou u domku.“

V protikladu k tvrzení o raritách je sumarizace způsobené škody, která je v obžalobě vyjádřena v podstatě v nepatrných částkách – doslova ve výrobní ceně (tedy v ceně potištěného papíru). Nešlo však o neinformovanost nebo dobrotu prokurátora, ale o způsob, jak obviněným ještě přitížit – vedle rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví jim byla za vinu kladena i tehdy přísně trestaná spekulace.

V obsáhlé zprávě je dále konstatováno, že u několika pracovníků závodu 03 tiskárna známek byly nalezeny v jejich skříňkách a zásuvkách různé počty nezoubkovaných známek, malých přepážkových listů a archů, známky nehotové, s vynechanými nebo posunutými barvami apod., aniž by to mohli uspokojivě vysvětlit. Nalezeny byly dokonce i malé desky pro tisk z plochy, z nichž některé sloužily jako těžítka na stole, jiné byly uschovány a zamaskovány na dně šatní skříňky.

Posledně jmenovaný případ nás přivádí k další aféře, jejíž odhalení započalo 28. 5. 1979 následujícím Zápisem (obr. na další straně).

Jde o takzvané Lojdovy patisky, tedy výrobky spojované s Pavlem Lojdou, zaměstnancem Ústředních dílen spojů, což byl závod 02 Technické ústředny spojů. Dílny sídlily v Holešovicích, ve stejném areálu jako tiskárna známek (což byl závod 03 TÚS), a vyráběly a opravovaly se v nich různé věci pro spoje a provoz pošty. Patisky byly zhotoveny ze starších malých tiskových desek pocházejících z tiskárny známek. Ty měly být po ukončení tisku znehodnoceny, popř. šlo o desky vadné, které k tisku ani nebyly použity. Jak víme z předchozích citací, v obou případech s nimi bylo v tiskárně nakládáno značně volně, sloužily například jako těžítka, takže není divu, že někdo využil situace a z některých neoprávněným způsobem zhotovil otisky. V usnesení okresního soudu Praha-západ ze dne 3. 2. 1981 jsou popsány jednoznačně: „Veškerý shora uvedený filatelistický materiál, který byl v průběhu přípravného řízení odňat, tvoří padělky vyrobené ods. P. Lojdou, nebo se jedná o materiál, který se dostal do filatelistického oběhu nelegální cestou, jako nevydané známky, makulatury, razítka, nebo se jedná o věci, které by mohly sloužit k protizákonné výrobě nebo úpravě známek a jiných filatelistických materiálů. Vzhledem k tomu je jistě nesporné, že obecný zájem vyžaduje, aby tyto věci byly dle § 73/1c tr. z. zabrány.“

Některé zabrané věci jsou v usnesení uvedeny jmenovitě, u dalších je uveden jen odkaz na jiný seznam. I z toho mála konkrétně popsaných vidíme, že šlo o pestrou směs, zahrnující poštovní razítka (nevíme, zda pravá), „padělek aršíku Osvobození“ (s takovým jsme se dosud nesetkali), „otisky rytin Umění“, nevydané aršíky Kytice nezoubkované (jde zřejmě o PL 2229 – 2 Kčs z Umění 1976), „nevydaný aršík nezoubkovaný desetiblok“, otisky rytiny Expo Osaka 1970, „4 otisky štočků známek č. 1986“, otisky „Unesco“ a „Monstrance“, „makulatury Televize, Innsbruck a Okna“, „22 zkusmých tisků známky č. 1596“, „10 zkusmých nerozřezaných korespondenčních lístků Šestidenní“, „73 známek č. 2081 “ (Hydrologická dekáda) aj.

Už půl roku před tím bylo 11. září 1980 usnesením stejného soudu zabráno jedenácti filatelistům (vesměs jde o známé vystavovatele a publicisty) na 300 kusů „zkusmých tisků“, s následujícím odůvodněním:

Vedle toho z „Vyhodnocení původu a výroby zajištěných tisků podle seznamu ze dne 15. 2. 1979“, vypracovaného o den později odborem hospodářské kriminality Federální kriminální ústředny FS VB vyplývá, že jen v tomto jediném případu bylo zabaveno celkem na 5.700 (!) kusů různých tisků, z nichž značná část byly patisky a ukradená makulatura. Toto číslo přitom nevypovídá nic o počtech těchto materiálů, které byly už před tím rozprodány filatelistům, nebo nebyly při vyšetřování odhaleny.

Pracovníci FKÚ v uvedeném materiálu velmi podrobně rozebírají, odkud jednotlivé druhy tisků mohou pocházet a jak mohlo dojít k jejich odcizení či nelegální výrobě – a to v řadě možných variant. Na to se ale podíváme příště. POKRAČOVÁN

Poznámka autora: Uvedené skutečnosti znějí hrozivě, ale popravdě – dnes jsou už dávno promlčeny. Co se stalo, se nedá odestát, a cílem tohoto článku není odradit sběratele. Věci je však třeba nazývat pravým jménem a zkusmý tisk zůstává dokladem průběhu výroby, ať byl získán za jakýchkoli okolností. A naopak patisk je prostě materiálem, který s výrobou nesouvisí.