Opět padělky ověřené našimi znalci?

PDF verze -> Opět padělky ověřené našimi znalci? (PDF, 948 kB)

František Beneš

Jeden skandál s padělanými dopisy ještě neskončil (padělky celistvostí, na které nedávno upozornil znalec J. Stupka) a už je tu další – a bohužel ještě mnohem větší! Jak jsme se totiž mohli přesvědčit, jsou v poslední době na zahraničních aukcích v řadě případů nabízeny padělky vzácných československých známek a celistvostí, v jejichž popisu je uváděno, že jsou ověřeny našimi předními znalci nebo dokonce mají mít i jejich atesty pravosti. Nejnověji jsme tyto padělky zaznamenali v listopadové dražbě firmy Feldman ve švýcarské Ženevě, tedy v jedné z nejvýznamnějších světových aukcí, honosící se řadou světových rekordů ve výši dosažených cen, v níž byla mimo jiné před lety například rozprodána i světová sbírka slavných známek ostrova Mauricius.

V katalogu listopadové aukce firmy David Feldman v Ženevě, která se konala ve dnech 17. – 22. 11. 2003, je nabízeno celkem 13 položek Československa I (známek, návrhů , zkusmých tisků a celistvost0, z nichž však je řada padělků , což je zjevné už z pouhého jejich vyobrazení. To samo o sobě je vážný problém; za daleko závažnější však považuji, že v popisu některých z nich je uvedeno: „cert. Karásek“ v jednom případě i „sign. Mrňák, Karásek, Pittermann“ Podotýkám, že z okolností případu vyplývá, že otisky značky Mrňák, které se na uvedených položkách mají nacházet, jsou s největší pravděpodobností rovněž falešné – před padělky těchto značek na prakticky stejné padělané letecké celistvosti, jako jsou losy č. 31301 a 31303, varoval už ve Filatelii 5/93, na str. 185 ing. J. Karásek (obr. dole).

Dalším očividným případem je např. položka č . 31307, nabízená v aukci jako zkusmé tisky opatřené značkou Mrňák, kterou však podle vyobrazení ve skutečnosti tvoří patisky zhotovené (dvěma dnes už zesnulými brněnskými filatelisty) ze zneužitých štočků až počátkem 70. let, tedy v době, kdy byl už J. Mrňák několik let mrtev.

Pro nedostatek místa se dnes nemůžeme zabývat popisem všech v katalogu nabízených padělků čs. známek a celistvosti (i když by to nesporně bylo zajímavé a poučné) , a tak se podívejme alespoň na některé. Např. položky č. 31301 a 31303 (označené v popisu mj. „sign. Karásek“ resp. „cert. Karásek“ a vyvolávané po 1.000 švýcarských franků) jsou ve skutečnosti padělky leteckých dopisů I. emise – pomiňme v tuto chvíli řad u dalších znaků , které to dokazují, a poukažme jen na skutečnost, zjevnou už na první pohled: použité A-nálepky svými čísly 852 a 170 neodpovídají A-nálepkám skutečně používaným na poště Praha 1 , kde byla k dispozici pouze číselná řada 1 – 50 (což je popsáno i v běžně dostupné literatuře, včetně už zmíněné ho článku) . Karáska- obr. vlevo).

Položka č. 31300 (na níž jsou mj. otištěny i značky Karásek a Pittermann) je rovněž padělek, kdy z pravého běžného ústřižku průvodky byla odlepena spodní známka a namísto ni byla nalepena letecká známka Pot. č. L 1, přes niž bylo dokresleno razítko. I zde prozatím pomíjím řadu dalších znaků svědčících o padělatelském zásahu a uvádím jen na první pohled zjevnou skutečnost. že padělatel „vytvořil“ neexistující razítko. Pouhým nahlédnutím do Monografie čs. známek (17. díl, svazek I, str. 247 – 8) lze totiž zjistit. že razítko „Cheb / Eger“ (bez číslice upřesňující konkrétní poštovní úřad v daném místě) neexistuje;

vyskytují se pouze razítka „Cheb 1 / Eger 1“ a „Cheb 2 / Eger 2″. A právě tyto číslice v razítku se jak v českém, tak v německém označeni nacházely na odlepené známce, zatímco na známce dodatečně dolepené chybí. Musím bohužel konstatovat, že tím výčet padělků čs. materiálu (údajně ověřených našimi znalci) v uvedené aukci nekončí. Je přitom veřejným tajemstvím (a i zástupce firmy Feldman to v neformálním rozhovoru potvrdil}, že tyto padělky do našich i zahraničních aukcí dodává jistý známý český sběratel, obchodník a v poslední době i filatelistický činovník (to vše v jedné osobě), který tím – bohužel opakovaně a už řadu let – v podstatě beztrestně nejen podvádí kupujícf, ale současně i poškozuje jméno SČF a jeho komise expertů a obecně i české filatelie v zahraničí. “ Domnívám se, že jde o mimořádně vážnou situaci, kterou ovšem vzhledem k tomu, že se v současné době po řadu měsíců nekonalo žádné plenární zasedání Komise expertů , nemohu v jejím rámci projednat ve smyslu jej1ho Statutu. Proto jsem se rozhodl uvedené skutečnosti popsat v časopisu Filatelie, přičemž výslovně upozorňuji, že se nevyjadřuji jako člen Komise expertů, ale pouze jako soudní znalec z oboru filatelie a znalec Filatelistické zkušebny Domu filatelie. Příslušnou informaci o výskytu podělků jsem zaslal rovněž aukční firmě Feldman a orgánům SČF. Neblahá činnost padělatelů a distributorů padělků se dotýká nás všech, a to i když jsme se nestali přímo jejich obětí. Kromě toho, že okrádají oklamané kupce, způsobuji totiž i řadu dalších negativních dopadů. Například i když se hned nezjistí, že jde o falzum (protože kupující padělek založí do sbírky, kde nerozpoznán může ležet léta), přesto z trhu v důsledku toho ubude další koupěschopný zájemce a tím obecně klesají ceny stejných, ovšem pravých položek. Důkazem toho je výrazný pokles cen třeba právě čs. leteckých celistvostí I. emise v posledních letech: např. mimořádně vzácný dopis z prvního dne vydání, odeslaný z Terezína, byl v letošní jarní aukci Profil prodán za pouhých 20.500 Kč , zatímco před několika lety byl stejný dopis prodán za bezmála trojnásobek. A pokud se naopak výskyt padělků – skutečně nebo i jen údajně – ověřených znalci záhy zjistí, jsou sběratelé samozřejmě zneklidněni a jejich důvěra a chuť investovat do obdobného zboží obecně klesá. Na padělky ústřižků průvodek s leteckou známkou I. emise, nabízené v poslední době v různých aukcích, doplatil ve 27. aukci Profil jeden z mála skutečně pravých takovýchto ústřižků – namísto očekávaných 15 až 20.000 Kč byl přiklepnut za pouhých 5.000 Kč, a prodávající tedy utrpěl z načnou škodu. Ale namůžeme se divit – když sběratelé vidí, že jsou se znaleckými značkami a atesty veřejně nabízena očividná falza (a znalci přitom důrazně neprotestují, když je případně zneužita jejich padělaná značka), vidí pak čerta za každým rohem a obávají se, že budou napáleni i oni. V popsaných případech padělků v aukci Feldman chci pevně věřit , že i všechny značky (a atesty) uvedených znalců byly zfalšovány. Tím se však naskýtá dobrá příležitost padělatele a distributora padělků odhalit a veřejně na něj upozornit. Pokud jsou totiž značky Karásek a Pittermann na uvedených položkách v aukci Feldman padělané (stejně jako atesty Karásek), pak je třeba , aby se oba tito znalci a samozřejmě i Komise expertů SČF a případně i vedení Svazu filatelistů okamžitě důrazně ohradili, tuto skutečnost zveřejnili v našem i za hraničním filatelistickém tisku a na internetu, a podnikli právní kroky proti prodejci uvedených padělků – včetně trestního oznámení. Jde přece o dva vysoce postavené znalce, navíc zapojené v mezinárodních znaleckých strukturách FIP, a jistě i proto žádná významná aukční firma nebude chtít být spojována s prodejem padělků a ochotně poskytne potřebné informace o tom, kdo jí je do dražby dodal. Jen na okraj a pro úplnost zmiňuji druhou možnost, že by značky obou znalců na uvedených falzech (jakož i atesty) mohly být pravé (i když si to u tak primitivních padělků ani nedovedu představit). I pak by to bylo třeba uznat, zveřejnit, vysvětlit chybu – a nejspíš z toho i vyvodit osobní závěry. Ale hlavně veřejně uvést, komu konkrétně právě tyto padělky znalci ověřili. Samozřejmě bychom si jistě všichni přáli, aby pravdou byla první možnost a pověst našich znalců i české filatelie jako celku neutrpěla další šrám. I kdyby se však ukázal opak, je zde jedinečná možnost distributora uvedených padělků (a zřejmě současně i jejich výrobce) veřejně odhalit. Jinak totiž se svými draze nakoupenými a milovanými známkami dřív nebo později dopadneme jako sběratelé výtvarného umění, jehož jsou na našem trhu odhadem tři čtvrtiny padělků , i když snad všechny jsou opatřeny hned několika znaleckými posudky pravosti …