Pohlednice se známkami I. čs. letecké emise

(a také o esperantu, esperantistech a jiném pohledu na filatelii)

PDF verze -> Pohlednice se známkami I. čs. letecké emise (PDF, 1 932 kB)
František Beneš

Saluto!

Tento poněkud nezvyklý a přitom povědomě znějící pozdrav je v esperantu, tedy v umělém mezinárodním jazyce, vytvořeném v roce 1887 varšavským očním lékařem Ludvíkem Zamenhofem na základě nejrozšířenějších evropských jazyků . Esperanto bylo populární hlavně v prvních desetiletích našeho století. Esperantské hnutí praktickým odstraněním jazykových překážek tehdy představovalo jakousi mezinárodní naději na snadnější porozumění mezi lidmi různých států i mezi celými národy. Se zavedením povinné výuky esperanta na školách koketovalo například mladé sovětské Rusko, naděje do něj vkládali i představitelé některých mezinárodních hnutí, intelektuálové, ženy a mládež. To všechno už dávno odnesl čas. Mezinárodním Jazykem dneška je angličtina klubu.

Visela na plotě starého rodinného domku a bylo vidět . že ten, kdo se o ni stará, to dělá skutečně s láskou. Zazvonil jsem tedy jednou k večeru . Otevřít mi přišel laskavý starý pán a potěšen mým klukovským zájmem mě, vlastně neznámého. bez dlouhých cavyků pozval dál. Ukázalo se. že za mladých let býval filatelistou a esperantu se věnuje už více než pul století. Hned mi půjčil domů učebnici a slovníček a nabídl se , že mě do esperanta nezištně zasvětí. Když jsem zjistil, že například bota se esperantsky řekne boto, stůl tablo, kromě krom a vajíčko ovo, mé nadšení pro tak snadný jazyk neznal mezí. Připadalo mi. že naučit se esperantsky musí byt hotová hračka. Ale znáte to.

Ona všechna ta slovíčka samozřejmě tak snadná nebyla, chlapecké nadšení postupně vyprchalo, a tak jsem nakonec zůstal u svého největšího zájmu- filatelie. Přesto na své krátké esperantské období rád vzpomínám. Esperantisty jsem poznal jako zapálené , přátelské a také tak trochu i bezelstné lidi, kteří svým zájmem doslova žili. V mé klukovské fantazii mi tehdy připadali jako jakési tajné mezinárodní bratrstvo , jehož členové, mluvící neznámou a nezasvědčencům nesrozumitelnou řečí, si vzájemně nezištně pomáhají bez ohledu na státní hranice; Nedivte se tomu tehdejšímu romantickému chlapci, který v esperantském odznaku viděl obdobu tajemného prstenu Aramise, generála řádu z Dumasových Tři mušketýrů ještě po deseti letech. Jaké představy vdechne mladé duši romantická četba! Zejména když žijete v neprodyšně uzavřené zemi, v níž o kouzlu dálek můžete jen snít.

Esperanto a filatelie

S esperantem a esperantisty se často setkáváme i ve filatelii. Známky a celiny s námětem esperanta – zelenou pěticípou hvězdou s písmenem E u prostře? – vydala řada států světa. Esperantský symbol nacházíme i na razítkách. kašetech , přítiscích , pohlednicích a dalších předmětech filatelistického zájmu. Na výstavách se můžeme setkat s esperantskými námětovými exponáty. Ale nejen to. Řada zajímavých celistvostí vznikla a dochovala se právě díky esperantistům . I nefilatelisté z jejich řad totiž svou korespondenci obvykle krásně frankovali a celkové úpravě celistvostí věnovali velkou péči. A pokud byl esperantista i filatelistou . pak při vyplácení zásilek navíc mnohdy používal neobvyklé kombinace známek či volil neobvyklé způsoby přepravy, takže jeho korespondence bývá ozdobou i pokročilých sbírek.

Některé frankatury či způsoby přepravy můžeme dnes dokumentovat vlastně jenom díky esperantistům. V poslední, 16. aukci Profil, byly například nabídnuty tři čs. doporučené dopisy z Prahy do Budapešti z roku 1925, vyplacené čtyřbloky známek Olympijský kongres 1925, dofrankované čtyřbloky emise Letecké 1922 Odesilatelem byl známý český filatelista – esperantista K. J. Helebrant. Od stejného odesilatele pocházejí i neobvyklé frankatury protichůdných dvojic v blocích emise Holubice a Osvobozená republika 1920, nabízené např. v 11. aukci Profil /2/, ale i desítky a možná stovky dalších krásných celistvostí. Dnes si ukážeme celistvosti , za jejichž vznik vděčíme jinému esperantistovi, a to celistvosti mimořádně vzácné a vlastně do dnešní doby prakticky neznámé . Ale začněme zeširoka.

Pionýrská doba naší aerofilatelie

v počátečních dobách naší poštovní letecké přepravy, tedy v prvních letech po vzniku samostatné ČSR, byly pro leteckou poštu stanoveny poměrně vysoké tarify. Za listovní zásilku letecky přepravenou do Štrasburku činil v období do 31 .3. 1921 letecký příplatek za každých 20 gramů váhy 14 Kč, do Paříže či Varšavy 24 Kč a do Londýna 28 Kč, samozřejmě vedle běžného výplatného podle platného sazebníku /31. To byly značné částky a zřejmě především proto nebyl poštovní letecký styk nijak zvlášť čilý. Jen málokomu se chtělo za poměrně krátké a přitom navíc v podstatě nejisté zrychlení přepravy (maximálně o jeden až dva dny) připlatit mnohonásobek běžného poštovného. Značnou část z nemnoha tehdy letecky přepravených zásilek tedy odeslali zejména sběratelé a obchodníci se známkami. Jim vděčíme za to, že většina letecky přepravených celistvostí se známkami naší I. letecké emise vůbec vznikla a že je dnes můžeme zařazovat do sbírek a exponátů či si je alespoň prohlédnout na výstavách.

Odjakživa dopisy …

Mluvíme-li o letecky přepravených celistvostech vyplacených známkami I. čs. letecké emise, máme vždy jaksi mimoděk na mysli dopisy, o kterých také výslovně hovoří dosavadní běžně dostupná literatura. Například Monografie v textu věnovaném leteckým zásilkám I. emise uvádí pouze výraz dopisy – „….. lze odhadnout počet odeslaných dopisu na 400 až 500 kusů“, nebo „Zřídka májí příchozí razítko dopisy do Štrasburku.“ Novotného katalog uvádí: Známka 14 Kč byla určena na vyplácen í dopisů do Štrasburku.“ známka 24 Kč na dopisy do Varšavy a Paříže a 28 Kč na dopisy do Londýna‘ či .. Cena známek na dopisech .. .“ resp. … skutečně dopravené dopisy .. . „. . Povšimněme si údaje v Novotného katalogu: ..Zatímco za celou dobu trvání letecké dopravy předtím (před snížením poplatků- pozn. aut.) bylo dopraveno sotva 400 dopisů (frankovaných leteckými známkami č. 1 – 3 ), od 1. IV. do 30. IX. 1921 bylo dopraveno již 6037 leteckých zásilek.“ Autor tady jasně rozlišuje mezi prvním obdobím, kde předpokládá zasílání pouze dopisů, a mezi období následujícím, z něhož jsou vedle dopisů známy i dopisnice, pohlednice ap. a kdy tedy již hovoří o zásilkách… Pouze o dopisech hovoří také Hirschova monografie, Karáskovy Padělky čs. poštovních známek ni, Specializovaný katalog i Příručka pro sběratele čs. poštovních známek a celin /9/. Naproti tomu Trojanův katalog uvádí širší výraz celistvosti. Ve studii A. Tekera československé letecké známky z roku 1920 se v názvu tabulky doposud známých leteckých celistvostí výslovně uvádí pouze výraz dopisy. Stejný výraz použil i P. Horka ve svém Katalogu čs. letecké pošty, kde uvádí: „Počet skutečně letecky dopravených dopisu I. emise se tak odhaduje na 350 – 400 kusů‘ a tabulku 10 nazývá „Výplatně za mezinárodní letecké dopisy 12.8. 1920-31.3. 1921“… Je to přirozené . Ačkoliv Již zmíněné ustanovení /31 výslovně uvádělo možnost letecké dopravy pro .,soukromé a úřední listovní zásilky obyčejné i doporučené, a to psaní, dopisnice, obchodní papíry , tiskoviny a ukázky zboží‘. z nepochybně letecky přepravených celistvostí se sběratelé setkali doposud jen s dopisy; ostatní druhy celistvosti zat1m nebyly předloženy ani popsány. Otázku výskytu jiných dru· hů celistvostí jsem při přípravě tohoto článku konzultoval s osmi našimi významnými aerofilatelisty – dr. F. Crhou, dr. B . Helmem, dr. P. Horkou , ing. J. Jakubcem , ing. J. Karás· kem, v. Krajícem , L. Pytlíčkem a ing. A. Tekerem • a s předsedou komise expertů SČF ing . P. Pittermannem , a všichni mi shodně potvrdili, že až doposud z celistvostí skutečně přepravených leteckou poštou (s frankaturou I. letecké .emise) viděli pouze dopisy. Pro úplnost je třeba dodat, že v literatuře jsou popsány i dvě celinové dopisnice 20 h Hradčany 1920, obě dofrankované kompletní sérií tří hodnot Letecké 1920. První byla nabídnuta ve 13. aukci Prolil /13/, má razítko Praha 1 s rozlišovacím písmenem 4a a A-nálepku Praha 1 s číslem 10; oba tyto údaje dobře zapadají do zmíněného seznamu A. Tekera /11/, který uvádí stejnou dopisnici se stejnou frankaturou i razítky, odeslanou téhož dne do Manchestru, s A-nálepkou číslo 11. Obě dopisnice jsou však vylepením kompletní letecké série značně přefrankované a nemají žádné razítko průchodní či dodací pošty. Nabízí se tedy otázka, zda spíše než o letecky přepravené zásilky nejde v tomto případě o celiny orazítkované z ochoty.

… a najednou pohlednice!

A protože zmíněné letecké dopisy I. emise jsou samy o sobě mimořádně vzácné a pro většinu sběratelů tedy nedostupné – jak jsme si ukázali, literatura uvádí kolem 400 přepravených kusů , z nichž se navíc jistě určitá část nedochovala – možná se teď čtenář ptá, proč v tomto článku míchám páté přes deváté, letecké celistvosti s esperantem, a kdy už konečně vyjevím, o co mi vlastně jde. Takže k věci. V závěru roku 1997 mi jako znalci byla předložena rozsáhlá sbírka známek a celistvostí ČSR I, kde mezi leteckými dopisy I. emise byly zařazeny i tři celistvosti jiného, pro mě naprosto nečekaného druhu. Jde o tří pohlednice, správně vyplacené, 21 odeslané leteckou poštou v letech 1920 a 1921 , jedna do Štrasburku, druhá do Paříže a třetí do Londýna. Letecké příplatky jsou uhrazeny příslušnou leteckou známkou I. emise. Známky i samotné pohlednice jsou ověřeny znaleckou značkou Gilbert. Po prohlídce uvedených pohlednic jsem konstatoval, že jak známky, tak i celé celistvosti jsou pravé a skutečně letecky přepravené. Skutečnost, že po více než třech čtvrtinách století od skončení platnosti čs. leteckých známek I. emise se objevily skutečně leteckou poštou prošlé celistvosti jiného druhu než doposud známé dopisy, je nejen mimořádně zajímavá, ale pro všechny zapálené filatelisty i velmi povzbudivá. Jestli totiž v tak prozkoumaném oboru, jakým je československá letecká pošta, se i po desítkách let dá objevit tak zásadní a doposud prakticky neznámá věc, proč by příště, třeba v jiném filatelistickém oboru, nemohl být tím šťastným objevitelem někdo z nich? Abychom nechodili daleko, proč ne třeba čtenář těchto řádek?

Ale jak se vůbec mohlo stát, že existence letecky přepravených pohlednic po tak dlouhou dobu unikala pozornosti badatelů? Přitom , jak jsme si řekli , jde o materiál prozkoumaný znalcem, vždyť všechny tři pohlednice jsou označené znaleckou značkou Gilbert! Pan profesor, bohužel, už není mezi námi, a tak jsem se s dotazem obrátil na soudního znalce a sběratele Jiřího Hečko , který mu byl po řadu let blízký. Ten mi, k mému velkému překvapení, řekl, že kdysi u pana profesora letecké pohlednice I. emise viděl. Když jsem mu ukázal předloženou trojici, potvrdil, že se jedná o tyto exempláře. Pan Hečko si vzpomíná, že prof. Gilbert je tehdy nenabízel k prodeji ani je neměl svěřeny ke zkoušení, ale že byly součástí jeho sbírky a ukázal mu je jako zcela mimořádnou zajímavost. To by snad mohlo vysvětlovat, proč tyto pohlednice ani fakt. že existují, nejsou doposud popsány v literatuře. Profesor Gilbert nebyl po válce příliš publikačně činný a při své podstatě uzavřené povaze se s jejich vlastnictvím prostě hned tak někomu nechlubil. Navíc, na rozdíl od některých jiných filatelistických znalců, neměl ani výstavní exponát, takže se s jeho známkami ne mohli sběratelé seznámit ani na výstavách. Uvedené pohlednice tak zřejmě po určitou dobu byly v Jeho vlastnictví a později JS snad prodal do jiné, veřejnosti rovněž neznámé sbírky. A nyní, konečně, máme vzácnou příležitost se s nimi seznámit i my .

Esperantista Drahotín

Všechny tři celistvosti jsou černobílé fotopohlednice Prahy. Na první je pohled na Vltavu na malostranské Kampě, na druhé pohled na Hradčany z Karlova mostu a na třetí pohled z Hradčan přes Nové zámecké schody na Malou Stranu. Všechny byly podány doporučeně na poště Praha 1 a všechny mají obdobnou úpravu.

Adresa je psána vždy stejnou rukou, černým inkoustem, v levé části adresní strany je steinou rukou uveden stručný pozdrav (na pohlednicích do Strasburku a Paříže francouzsky, do Londýna anglicky), pod kterým je otištěno modrofialové oválné razítko s adresou odesilatele Drahotín Pospíšil I Čelakovice 390, Bohemujo.31 To, že jde o esperantistu, dokazuje jednak pěticípá esperantská hvězda s písmenem E uprostřed razítka a jednak esperantský název Bohemujo (Čechy), doplněný však rukopisnou poznámkou odesilatele Rep. Tchécoslovaque. To, že jde o doporučené zásilky, odesilatel zdůraznil poznámkou  Doporučeně, napsanou červenou tužkou a dvakrát podtrženou. Na každé pohlednici je vedle příslušné letecké směrovky vypsán rukou znovu její text, a to v české i francouzské verzi. V pravém horním rohu adresní strany každé pohlednice je šipka s poznámkou T.č. (zkratka mezinárodně používaného výrazu, upozorňující, že frankatura je vylepena na zadní straně). Kompletní frankatura je vylepena vždy na obrazové straně pohlednice. Všechny tři pohlednice jsou vyplaceny naprosto přesně21 podle tehdy platných tarifů /3/: základní výplatně 1, 75 Kč (50 h výplatně za dopisnici do ciziny+ 1 ,25 Kč příplatek za doporučenou zásilku do ciziny), uhrazené výplatními známkami, plus letecký příplatek (do Štrasburku 14 Kč, do Paříže 24 Kč, do Londýna 28 Kč), uhrazený nezoubkovanými leteckými známkami I. emise. Všechny tři pohlednice jsou orazítkovány podacím razítkem Praha 1 s rozlišovacím písmenem 4a. Všechny byly odeslány na smyšlené adresy, o čemž svědčí poznámky dodacích pošt ve smyslu „na uvedené adrese není znám‘, a po marném pátrání po adresátovi byly vráceny odesilateli, jak vypovídají otisky razítek tamních pošt a poznámky .zpět‘. Každá z pohlednic je ověřena vždy dvěma znaleckými značkami Gilbert, a to jednak vždy vedle letecké známky vylepené na obrazové straně , kde znalec profesor Gilbert ověřil pravost příslušné známky, a jednak v pravém dolním rohu strany adresní, kde ověřil pravost letecké celistvosti.

Štrasburk, Paříž a Londýn

První pohlednice, adresovaná do Štrasburku, byla podána 26.1 O. 1920. Na adresní straně je nalepena příslušná letecká směrovka a dále rekomandační nálepka Praha 1 s číslem 18. Frankaturu, vylepenou na obrazové straně pohlednice, tvoří výplatní známky 40 h Hradčany 1918 a 5 h modrá Holubice, 30 h OR a 100 h HaV 1920, Pol. č . 14, 143, 153 a 164, a dále nezoubkovaná letecká známka 14 Kč/200 h z roku 1920, Pol. č . L 1. Na obrazové straně pohlednice je vylepena další příslušná letecká směrovka . Na adresní straně je otisk poštovního razítka Strasbourg 1 29.10.20 v černé barvě , otisk modrého rámečkového obdélníkového razítka Retour a l’envoyeur (Zpět odesilateli) a světle modrý otisk dvouřádkového razítka Destinataire inconnu a Strasbourg (Aisace)- (Adresát ve Štrasburku /Alsasko/ neznámý). Slova Strasbourg I 20 rue Voltaire v adrese jsou přeškrtnuta černým inkoustem a od jména adresáta B. Lefort je silnou modrou tužkou vedena šipka k adrese odesilatele v oválném razítku a dopsáno slovo Čelakovice. Druhá pohlednice, adresovaná do Paříže , byla podána rovněž 26.1 O. 1920. Na adresní straně je nalepena rekomandační nálepka Praha 1 s číslem 19. Frankaturu, vylepenou na obrazové straně pohlednice, tvoří výplatní známky 10 h zelená Hradčany 1918 s Řz 13:Y. a 5 h modrá Holubice, 2 x 30 h OR a 100 h HaV 1920, Pol. č. 6C, 143, 2 x 153 a 164, a dále nezoubkovaná letecká známka 24 Kč I 500 h I. typ spirály z roku 1920, Pol. č. L2. Na obrazové straně pohlednice je vylepena příslušná letecká směrovka. Na adresní straně je otisk poštovního razítka Paris XVIII Distributivní 29.10.20 v černé barvě, otisk černého rámečkového obdélníkového razítka Retour a l’envoyeur (Zpět odesilateli), otisk černého rámečkového obdélníkového razítka lnconnu (Neznámý) a černý otisk malého kruhového razítka XVIII/31 . Celá adresa Louis Cottin I Paris XVIII. I 7 rue Gameron je přeškrtnuta jednak křížem modrou tužkou a jednak šikmo černou tužkou.

Pohlednice adresovaná do Londýna byla odeslána 26.4. 1921. Tekerův seznam však, bohužel, končí datem 30.3. 1.-921 a zásilky podané v dubnu již neuvádí. Poslední v seznamu popsaný dopis je z 30.3. 1921 a má R-nálepku Praha 1 číslo 50. Popsaná pohlednice do Londýna, odeslaná o bezmála čtyři týdny později, má A-nálepku Praha 1 číslo 2. Protože ve zmíněném seznamu je u A-nálepek Praha 1 nejvyšší uvedené číslo 50 a po něm vždy opět začíná číslování od jedničky, je nasnadě, že v uvedeném období pošta Praha 1 v souvislosti s leteckou přepravou používala tyto nálepky s číslováním od 1 do 50.

Z dosud publikovaných leteckých dopisu I. emise odeslaných z pošty Praha 1 jich značná část má otisk podacího razítka Praha 1 s rozlišovacím číslem 4a, stejný mají i všechny tři uvedené pohlednice. Data odeslání všech tří pohlednic přesně odpovídají datům příslušných letů , jak je uvádí literatura /např. 11 a 121. Je až dojemné, jakou péči věnovali tehdejší štrasburští, pařížští a londýnští pošťáci hledání skutečného adresáta -samozřejmě marně , protože, jak jsme si ukázal!, všechny tři adresy byly smyšlené. Odesilatel zřejmě nejen chtěl , aby se mu zásilky vrátily, ale snad z nějakých předchozích obdobných zkušeností znal tehdejší poštovní praxi, a proto se nespokojil s tehdy obvyklým zasláním na poste restante a následným vrácením nevyzvednuté zásilky. Nejspíš chtěl mít zásilky řádně poštovně dokumentované. s otisky razítek tamních pošt a poznámkami tamních listonošů. Sice jim přidělal práci a starosti, ale na druhé straně tak vznikly celistvosti, o jejichž skutečné poštovní přepravě není pochyb.

Dík po 77 letech

Drahotín Pospíšil z Čelákovic. Co o něm vlastně víme? V podstatě jen to, že to byl esperantista a navíc snad filatelista, který neváhal vydat na tehdejší dobu poměrně značný obnos více než 70 korun na odeslání tří pohlednic neexistujícím adresátům. Zůstaly tak po něm možná jediné dochované československé pohlednice přepravené leteckou poštou, s frankaturou I. letecké emise. Od doby, kdy tak učinil, nás dělí přes tři čtvrti století. Pan Pospíšil už nejspíš dlouhá léta není mezi námi. Jestli nás však odněkud shora pozoruje, patří mu náš dík a pozdrav. Takže, pěkně esperantsky-danko kaj saluto!