Služební celinové obálky čs. pošty

PDF verze -> Služební celinové obálky čs. pošty (PDF, 603 kB)

František Beneš

V letech 1982- 1991 (s výjimkou roku 1984), vždy v prosinci, vydalo Federální ministerstvo spojů ČSSR (později ČSFR) pro svou služební potřebu celkem devět služebních celinových obálek s vytištěnou známkou (kat. Č. CSO 1 – CSO 9). Tyto obálky byly určeny pro služební poštovní použití, nemají stanovenou nominální ani prodejní hodnotu, nebyly nikdy v prodeji u poštovních přepážek, byly rozdělovány podle rozdělovníku pro služební potřebu vedoucích představitelů Federálního ministerstva spojů a používány pro rozesílání jejich novo ročenek (zejména ministra a jeho náměstků). Obálky jsou obdélníkového formátu na šířku o rozměrech cca 22 x 11 cm (rozměry jednotlivých obálek se liší v rozmezí cca +1- 5 mm).

Na každé obálce je v pravém horním rohu vytištěna vždy 1edna čs. známka s upravenou kresbou, bez nominální hodnoty, s nápisem Service des postes (tzn. Služební věc pošty) pod známkou (u sedmi obálek) nebo vedle známky (u dvou obálek). V levé části obálek je vždy vy1ištěna symbolická kresba obsahující poštovní emblém. Všechny známky byly tištěny ocelotiskem z plochých desek jedno- až čtyřbarevným), stejně jako kresby v levé části obálek (s jedinou výjimkou – eso 5 má kresbu v levé části obálky vy1ištěnu knihtiskem). Náklad služebních celinových obálek nebyl oznámen a pohyboval se od 650 do 1500 kusů. Značná část jich byla použita v poštovním provozu, a to i do zahraničí, při rozesílání novoročenek představitelům zahraničních poštovních správ. Pro nepatrný náklad těchto obálek a jejich praktickou nedostupnost jim až na výjimky naše katalogy nevěnovaly dosud patřičnou pozornost. Příručka pro sběratele čs. známek a celin z roku 1988 uvádí v oddílu Služební obálky – Service des postes na str. 489 první dvě z nich z let1982 a 1983, avšak bez ceny. Prvním významným katalogem, který je v úplnosti uvádí. Popisuje a oceňuje, je Michei-Ganzachen- Katalog Europa Ost1994/95, kde jsou zařazeny v oddílu D1enstumschlage Service des postes (Služební cenové obálky Služební věc pošty) pod čísly DU 1 – DU 9.

Cenové záznamy jsou stanoveny paušálně na 60 – 100 MiM za kus, stejně za nepoužité i poštovně použité, přičemž první dvě obálky stojí po 100 MiM, další dvě po 90 MiM a ostatní po 60 MiM. Právě z těchto paušálních cenových záznamu lze usoudit, že ani vydavatel tohoto katalogu nemohl vycházet z reálných tržních cen, protože obálky se na trhu vyskytují jen zcela sporadicky. Je však sympatické, že v dlouho očekávaném vydání svého katalogu celin zemí východní Evropy ceny našich služebních celinových obálek prostě neproškrtl, ale nasadil ceny konkrétní, byť poněkud odtržené od reality. Na okraj pro srovnáni uvádíme cenový záznam z téhož katalogu, kde se u populárního chybotisku celinové obálky Olympiáda holubů z roku 1983 s nápisem československou uvádí záznam 50 MiM, i když tuto obálku lze stěží koupit za 1500 až 2000 Kč. Skutečný cenový poměr mezi MiM a Kč si jistě každý vypočítá sám.

Ve spolupráci s firmou Prolil, přinášíme přehled všech devíti čs. služebních celinových obálek spolu s jejich vyobrazením. Některé z nich jsou zajímavé i pro námětáře (např. UPU, doprava – automobily a letadla, mírová hnuti, telefon, Evropské společenství, kosmos, EUROPA atd.), pro celináře jsou samozřejmě zajímavé všechny, zvláště pak pro sběratele – specialisty. Jejich ocenění prozatím neuvádíme, protože trh nám tolik informací ještě neskýtá. Rozhodně však všechny patří spíše k dražším (doslova aukčním) čs. celinám. Na závěr ještě malou poznámku – v tradici vydávání služebních celinových obálek pokračovalo i Ministerstvo hospodářství ČR, které jako vydavatel známek české republiky v prosinci 1994 vydalo prozatím jed1nou služební celinovou obálku ČR, Pol. č. CSO 1, která byla používána stejným způsobem jako devět předcházejících československých služebních celinových obálek.