Žhavá novinka pro specializované sběratele známek české republiky

PDF verze -> Žhavá novinka pro specializované sběratele známek české republiky (PDF, 740 kB)

František Beneš

Jen málokdy se stane, aby zpráva o významné výrobní vadě na nové české poštovní známce byla publikována prakticky vzápětí po jejím vydání, tedy v době, kdy se ji specializovaní a studijní sběratelé ještě mohou pokusit zachytit za nominální cenu přímo u poštovních přepážek. U příležitostné známky 9 Kč J. A. Komenský z emise Češi Evropě, která vyšla letos 14. března, se to však povedlo.

O vydání známky přinesla březnová Filatelie článek z pera Heleny Hodkové. Vytištěna byla v pražské Poštovní tiskárně cenin, a. s., rotačním ocelotiskem v černé barvě (vlastní obraz známky), kombinovaným s dvoubarevným rotačním hlubotiskem v barvě červenofialové (název státu) a hnědočervené (nominální hodnota). Každá z použitých barev má na první tiskové desce svou kontrolní barevnou značku na pravém okraji archu, v pořadí shora – černá, červenofialová, hnědočervená. Známka byla vydána v nákladu 2,865 milionu kusů, což při 50 známkách v archu představuje 57.300 přepážkových archů. Jako data tisku jsou uváděny dny 6. 11 . – 9. 11. 2000.

Nedlouho po vydání známky nám člen Klubu Filatelie pan Václav Pelikán z Prahy předložil kompletní přepážkový arch, na jehož všech padesáti známkách zcela chybí tisk hnědočervenou barvou – tedy celá nominální hodnota sestávající z číslice „9“ a písmen „Kč“. Jde o arch z první tiskové desky, s kontrolními barevnými značkami (KBZ) na pravém okraji, z nichž poslední (hnědočervená) rovněž chybí. Na dolním okraji archu je vytištěno datum tisku 7. XI. 00 a pořadové číslo archu 14004. Arch byl zakoupen na jedné pražské poště, kde si chybějící barvy všimla pozorná pracovnice, která upozornila svého přítele – filatelistu.

Nález zcela chybějící hlubotiskové barvy, navíc u tak významného údaje, jako je nominální hodnota (nebo název státu), se nestane každý den; přesně řečeno k němu za více než osm let existence České republiky (kdy vyšlo bezmála tři sta známek) došlo vlastně jen dvakrát (známky 9 Kč Europa a 3 Kč Secese, Pot. č. 76 a 90; obě vyšly v roce 1995 a patří k hledaným specialitám ČR). Z toho vyplývá, že úplné vynechání tisku jedné barvy je v naší známkové produkci jev doslova ojedinělý. O to víc nás nález pana Pelikána zaujal a snažili jsme se získat o výskytu této výrobní vady další informace.

Pátráním mezi specializovanými sběrateli jsme zjistili, že do současné doby byl objeven ještě další přepážkový arch (shodou okolností rovněž z první tiskové desky), na němž je část známek standardních, část s postupně slábnoucím tiskem hnědočervené barvy a zbytek známek s touto barvou zcela vynechanou. Jde o arch se stejným datem tisku 7. XI. 00 a pořadovým číslem 14008, tedy o čtyři vyšším, než je tomu u archu pana Pelikána. I tento druhý dosud nalezený arch se nám podařilo získat k reprodukci, a tak si na něm můžeme ukázat, jak k celé výrobní vadě došlo.

Hodně zjednodušeně si můžeme představit, že jednotlivé (budouc0 přepážkové archy postupovaly tiskovým strojem kontrolními barevnými značkami napřed, takže tisk vlastně probíhal po jednotlivých sloupcích známek, při pohledu na arch směrem zprava doleva. Při náběhu tisku (ať už při jeho zahájení v příslušný den, nebo po jeho přerušení například při seřizování stroje) se někdy stane, že některá z hlubotiskových barev nezačne tisknout hned, ale až s nepatrným zpožděním, během kterého ovšem strojem projde určitá část pruhu potiskovaného papíru, na němž tisk příslušnou barvou chybí. Úkolem kontroly je pak takové archy vyřadit, což se v našem případě nestalo (příslušná pracovnice se možná soustředila na sledování výskytu nějaké nežádoucí drobné odchylky v rytině a chybějící barvu přehlédla). Rotačkou dříve procházel arch s číslem 14004, na němž je barva vynechána zcela. Po něm následovaly archy číslo 14005, 14006 a 14007, na nichž s největší pravděpodobností hnědočervená barva rovněž zcela chyběla. Na druhém dosud nám známém archu číslo 14008 je vidět postupné naběhnutí tisku hnědočervené barvy, kdy v pravé části archu barva zcela chybí a v levém dolním rohu pak postupně její tisk nabíhá. Poté následoval arch číslo 14009, u nějž lze předpokládat, že v jeho pravém horním rohu se nachází ještě několik známek s úplným vynecháním nebo částečným nedotiskem barvy, na zbytku archu pak už budou nejspíš známky standardní, stejně jako na arších následujících.

Na rozdíl od minulosti je nominální hodnota 9 Kč nyní poměrně frekventovanou frankaturou – v tuzemsku je určena na obyčejné psaní do 50 gramů nebo na obyčejné psaní (či dopisnici) do 20 gram ů, ale většího než určeného rozměru, do ciziny pak v Evropě na psaní či dopisnici do 20 gramů, mimo Evropu na psaní či dopisnici do 20 gramů přepravenou jako ekonomická zásilka. Vzhledem k poměrně vysokému nákladu a nedlouhé době od vydání lze předpokládat, že známka je k dispozici ještě na řadě pošt – a tam by také měly asi co dříve zamířit kroky našich čtenářů, specializovaných či studijních sběratelů. Pravděpodobnost nálezu dalších známek 9 Kč Komenský 2001 s vynechanou nominální hodnotou je sice samozřejmě nevelká 21, ale na druhé straně – co když právě na té vaší poště čeká životní příležitost?